1. Johdanto

Näitä yleisiä ehtoja (”Yleiset ehdot”) sovelletaan tilanteissa, joissa asiakas hyödyntää Lime Technologies Finland Oy:n (”Lime”) konsultointipalveluita käyttäessään jotakin Limen toimittamaa järjestelmää sen mukana tulevilla moduuleilla sekä kokonaan tai osittain integroiduilla lisäpalveluilla. Konsultointipalvelut voivat koostua esimerkiksi järjestelmän asentamisesta ja/tai käyttökuntoon saattamisesta, erityismukauttamisesta tai integroimisesta muihin järjestelmiin (”Palvelu”).

2. Palvelun laajuus

Lime suorittaa toimeksiantokuvauksesta ilmenevät Palvelut. Toimeksiantokuvaus koostuu sen toimeksiannon kuvauksesta, jonka haluat Limen suorittavan (”Toimeksianto”), aikataulusta, jonka mukaan toimeksianto tulee suorittaa sekä tarvittaessa hyväksymiskriteereistä. Molempien osapuolten tulee hyväksyä toimeksiantokuvaus ja se tulee liittää sopimukseen. Jos toimeksianto ja Yleiset ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä Yleisiä ehtoja.

Toimeksiantokuvauksen puuttuessa sovelletaan toimeksiantokuvauksen sijasta Limen asiakkaalle tarjouksessa antamia Toimeksiantoa koskevia tietoja.

Lime ja asiakas valitsevat kumpikin yhteyshenkilönsä, jolla on valtuudet edustaa kyseistä osapuolta kaikissa sopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

3. Palvelun toteuttaminen

Osapuolet toimivat yhteistyössä ja neuvottelevat yhdessä Palvelun suorittamisesta.

Lime suorittaa Palvelun ammattitaidolla sekä käyttäen tarkoitukseen sopivia, päteviä ja osaavia työntekijöitä.

Lime voi käyttää alikonsulttia Palvelun toteuttamiseen. Näin toimiessaan Lime on vastuussa alikonsultin työstä samalla tavoin kuin omastaankin.

Asiakas sitoutuu varmistamaan, että hänellä on käytettävissään Palvelun toteuttamiseen tarvittava ohjelmisto, varustus ja tietoliikennepalvelut. Näitä koskeva tieto ilmoitetaan Limen verkkosivuilla tai annetaan kysyttäessä Limen toimesta.

4. Takuu ja takuun rajoitus

Lime takaa, että Palvelujen toimitus (”Toimitus”) toimii oleellisesti toimeksiantokuvauksessa kuvatulla tavalla tai muutoin asiakkaan kohtuudella odottamalla tavalla. Asiakas ja Lime ovat yhtä mieltä siitä, että Toimitus ei ole täysin virheetön, ja että Toimituksen parannukset voivat olla tarpeen.

Mikäli Toimitus ei toimi edellä mainitun rajoitetun takuun mukaisesti, Lime korjaa kaikki Toimituksessa todetut virheet tai puutteet omalla kustannuksellaan. Lime korjaa Toimituksessa todetut viat, jotka vaikuttavat oleellisesti Toimituksen toimintaan, niin pian kuin mahdollista. Lime pidättää kuitenkin oikeuden määrittää milloin ja millä tavalla virhe korjataan sekä milloin ja kuinka toimenpide suoritetaan.

Tämä takuun rajoitus on voimassa kolme kuukautta siitä, kun asiakas on hyväksynyt Toimituksen. Tämän jälkeen mahdolliset virheet tai puutteet korjataan voimassa olevan konsulttihinnaston mukaan.

5. Hyväksymistesti ja hyväksyminen

Mikäli sopijapuolet sopivat hyväksymistestin käyttämisestä, noudatetaan seuraavaa:

Limen tulee viimeistään kymmenen (10) päivää ennen toimeksiantokuvauksessa määriteltyä toimituspäivää antaa asiakkaalle mahdollisuus tarkastaa toimeksiantokuvauksessa esitettyjen, Toimituksen hyväksymiskriteerien täyttyminen.

Toimitus katsotaan kokonaisuudessaan hyväksytyksi, jos: (i) asiakas on todennut, että Toimitus hyväksymiskriteerit on täytetty, ja on näin ollen hyväksynyt Toimituksen, (ii) asiakas on jättänyt Toimituksen hyväksymättä ilman pätevää syytä, (iii) asiakas ei ole tehnyt hyväksymistestiä ennen sovittua toimituspäivää, vaikka Lime on ilmoittanut, että Toimitus on valmis hyväksymistestiin, (iv) Toimitus täyttää hyväksymiskriteerit sen jälkeen, kun asiakkaan aiheelliset huomautukset on korjattu tai (v) asiakas on ottanut ratkaisun käyttöönsä toiminnassaan.

Jos sopijapuolet eivät ole sopineet hyväksymistestiä koskevasta prosessista yllä mainitun mukaisesti, Toimitus katsotaan hyväksytyksi asiakkaan ottaessa Ratkaisua käyttöönsä.

6. Viivästys

Sikäli kun, osapuolet ovat toimeksiantokuvauksessa sopineet Toimituksen luovutuspäivästä (eli ajankohdasta, jolloin Toimitus tulee olla hyväksytty) ja tämä luovutus ei ole tapahtunut Limestä johtuvista syistä, on asiakkaalla oikeus viivästyssakkoon sen jälkeen kun kolme viikkoa on kulunut sovitusta luovutuspäivästä. Viivästyssakko on 0,5 prosenttia viivästyneen Toimeksiannon koko konsulttipalkkiosta jokaiselta täydeltä viikolta, jonka ajan luovutus on viivästynyt. Viivästyssakkoa voidaan maksaa korkeintaan 20 viikon ajalta. Jos Tulosta ei ole hyväksytty suurimman mahdollisen viivästyssakon kerryttyä, asiakkaalla on oikeus peruuttaa Toimeksianto ja saada hinnanalennusta maksusta niiltä osin, joilta asiakas ei voi kohtuudella käyttää Tulosta.

Jos Tuloksen luovutuspäivää ei ole sovittu, luovutus tapahtuu kohtuullisen ajan kuluessa, ottaen huomioon Limen työmäärä ja henkilöstö, Toimeksiantoon liittyvät erityiset vaikeudet, asiakkaan mahdollinen osavastuu ja muut olosuhteet, jotka voivat aiheuttaa viivettä.

Tässä kohdassa 6 on määritelty kaikki seuraamukset Limen viivästyksestä.

7. Vahingonkorvaus

Lime vastaa alla mainituin rajoituksin vahingosta, jonka Lime aiheuttaa omalla huolimattomuudellaan.

Limen näihin Yleisiin ehtoihin perustuva vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jollei pakottavasta lainsäädännöstä seuraa muuta. Mainittu vastuunrajoitus ei myöskään koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Limen hyvitys- ja vahingonkorvausvastuu välittömistä vahingoista, tappioista ja maksuista ei voi minkään 12 kuukauden jakson osalta ylittää sitä summaa, jonka asiakas on suorittanut Palveluista vaatimuksen esittämispäivää edeltävän kuuden kuukauden aikana.

Mikäli Limen katsottaisiin rikkoneen näitä Yleisiä ehtoja ja Limen tulisi korvata asiakkaalle rikkomuksesta aiheutunut vahinko, ei tällainen hyvitys missään tilanteessa sisällä korvausta välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Tietojen menettämiseen, tuotannon keskeytymiseen, tulon- tai voitonmenetykseen tai kolmansien osapuolten vaatimuksiin. Limen vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin niiltä osin, kun pakottavasta lainsäädännöstä ei seuraa muuta. Mainittu vastuunrajoitus ei myöskään koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Lime tai asiakas ei ole vastuussa viivästyksestä tai toiminnan keskeytymisestä, joka aiheutuu tai on saanut alkunsa ylivoimaisesta esteestä (force majeure), kuten maanjäristyksestä, mellakasta, työtaistelusta tai muusta vastaavasta seikasta, joka on niin Limen kuin asiakkaankin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Mikäli Limen tarjoamassa Palvelussa on sen huolimattomuudesta aiheutuva virhe, tulee Limen, mikäli mahdollista, viipymättä korjata virhe. Korjausta, joka aiheuttaisi Limelle kohtuuttomia kustannuksia tai haittaa suhteessa virheen merkitykseen asiakkaalle, ei kuitenkaan tarvitse tehdä.

Voidakseen saada korvausta edellä esitetyllä tavalla virheen tai huolimattomuuden perusteella, asiakkaan tulee esittää korvaus- tai korjausvaatimus viimeistään kolme (3) kuukautta sen jälkeen, kun asiakas on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata vaatimuksen perusteena oleva seikka. Tämän jälkeen virhe korjataan voimassa olevien konsulttihintojen mukaan.

8. Immateriaalioikeudet

Lime omistaa kaikki immateriaalioikeudet, jotka se on kehittänyt osana Toimeksiantoa. Asiakas saa kuitenkin ajallisesti rajoittamattoman, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja vastikkeettoman oikeuden käyttää tällaisia immateriaalioikeuksia toiminnassaan Toimeksiannossa määritettyjä tarkoituksia varten.

9. Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Lime korvaa asiakkaalle kaikki sellaiset asiakasta kohtaan nostetusta vaatimuksesta johtuvat vahingot, jotka johtuvat siitä, että asiakas on käyttänyt yllä kohdassa 8 tarkoitettuja immateriaalioikeuksia. Tämä sitoumus on kuitenkin voimassa vain, jos asiakas ilmoittaa viipymättä Limelle vaatimuksesta. Lime saa tällöin yksinoikeuden päättää puolustuksesta ja mahdollisesta sovinnosta.

10. Kolmansien osapuolten tuotteet

Mikäli Lime tarjoaa Toimeksiannon yhteydessä lisenssillä muita kuin omia tuotteitaan, sovelletaan tällaisen toimittajan lisenssiehtoja ensisijaisesti ennen näitä Yleisiä ehtoja.

11. Hinnoittelu ja laskutus

Tuotteiden käyttöönottoprojektin kustannukset ja sopimuksen aikaiset tuntihintaiset työt veloitetaan kuukausittain toteutuneen mukaisesti.

Palvelujen palkkioiden osalta noudatetaan Limen kulloinkin voimassa olevaa, sen verkkosivuilta löytyvää hinnastoa.

Palkkion lisäksi Limellä on oikeus saada korvaus kuluista, matka- ja majoituskuluista.

Lime saa korkeintaan kaksi kertaa vuodessa muuttaa tuntihintaa ja muita korvauksia näiden Yleisten ehtojen mukaisesti. Oikeus muuttaa hintoja ei koske kuitenkaan aloitettuja Toimeksiantoja, joiden osalta hinta on erikseen sovittu.

Asiakkaan peruuttaessa etukäteen varatut konsulttikäynnit alle kolmen päivän varoitusajalla, Lime pidättää oikeuden laskuttaa todellisista kustannuksista sekä 50 % peruutetun konsultoinnin palkkiosta.

Jollei toisin ole sovittu, laskutuskausi on yksi kuukausi tai vaihtoehtoisesti laskutus tapahtuu Toimeksiannon päättyessä. Mikäli osapuolten välillä ei ole toisin sovittu, on maksuehto 30 päivää netto. Maksut, esimerkiksi laskutusmaksut, peritään Limen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaan. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Maksun viivästymisestä veloitetaan viivästyskorko kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti.

Mikäli asiakkaan maksu on myöhässä, Lime pidättää oikeuden keskeyttää käynnissä olevat työt kunnes kaikki asiakkaan erääntyneet laskut on maksettu kokonaisuudessaan. Tässä tapauksessa Limellä on myös oikeus veloittaa korvaus tämän kohdan neljännen kappaleen mukaisesti.

12. Sopimuskausi ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi allekirjoituspäivästä lukien. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana sanoa sopimuksen irti kirjallisesti 30 päivän irtisanomisajalla.

Lime ei voi kuitenkaan irtisanoa sopimusta meneillään olevan Toimeksiannon aikana, jos asiakkaalla ei ole maksamattomia laskuja tai jos asiakas ei ole syyllistynyt muuhun sopimusrikkomukseen.

Osapuolet voivat irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi, mikäli vastapuoli on maksukyvytön, konkurssissa tai ei voi jostain muusta syystä täyttää velvollisuuksiaan. Tässä tapauksessa osapuolilla on oikeus välittömästi keskeyttää meneillään oleva Palvelujen toimitus.

13. Sopimuksen osapuolet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan näiden Yleisten ehtojen tulkintaa koskevat erimielisyytensä sovinnollisesti. Jos osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan riita lopullisesti Suomen Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimassa välimiesmenettelyssä. Mikäli kaikkien esitettyjen vaatimusten yhteenlaskettu määrä ei ylitä 10.000 euroa, ratkaistaan sopimuksesta aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Mikäli kaikkien esitettyjen vaatimusten yhteenlaskettu määrä ylittää 10.000 euroa, ratkaistaan sopimuksesta aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Jos kaikkien esitettyjen vaatimusten yhteenlaskettu määrä on yli 10.000 euroa, mutta alle 100.000 euroa, välimiesoikeus on yksijäseninen. Jos taas kaikkien esitettyjen vaatimusten yhteenlaskettu määrä on yli 100.000 euroa, välimiesoikeus on kolmijäseninen.