1. Johdanto

Nämä yleiset ehdot (”Yleiset ehdot”) säätelevät sopimukseen kuuluvan ohjelmiston ja kokonaan tai osittain integroitujen Lisäpalvelujen (jatkossa ”Palvelut”) käyttöäsi. Palvelut tarjoaa Lime Technologies Finland Oy (”Lime”). Ostat pääsyn Palveluihin suoraan Limeltä. Nämä Yleiset ehdot ovat voimassa Limen ja sinun välilläsi ja säätelevät Limen velvollisuuksia sinua kohtaan asiakkaana ja sinun velvollisuuksiasi Limeä kohtaan asiakkaana Palvelujen Käyttäjänä. Yleisissä ehdoissa määritellyt käsitteet on merkitty isolla alkukirjaimella. Niissä tapauksissa, joissa käsitteitä ei ole määritetty suoraan tekstissä, löytyvät määritelmät jäljempänä kohdassa 21.

Asiakas saa pääsyn Palveluihin hyväksyttyään sopimuksen allekirjoittamalla sen.

Yleiset ehdot ovat voimassa riippumatta siitä, onko ohjelmisto tarjottu maksutta vai maksua vastaan.

2. Ilmoitukset

Ilmoitukset ja tiedot Palveluista annetaan Palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti ilmoituksena Palvelun rajapinnan kautta. Ilmoitukset voidaan antaa myös soveltuvalla verkkosivulla.

Ilmoitus katsotaan toimitetuksi, kun se on julkaistu. Esimerkkejä ilmoituksista ovat tiedot toimintahäiriöistä, uusista versioista tai muu mahdollinen ohjelmistoa, tukipalveluita tai ehtojen muuttamista koskeva tieto. Lime voi harkintansa mukaan myös lähettää ilmoituksen sähköpostitse tai postitse. Tässä tapauksessa ilmoitus katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty Limeltä.

Ilmoitus on voimassa välittömästi, mikäli ilmoituksessa ei toisin mainita.

Asiakkaan Yleisiä ehtoja koskevat ilmoitukset lähetetään Limelle ensisijaisesti sähköpostitse Limen verkkosivuilla ilmoitettuun osoitteeseen. Tavoitat meidät myös kotisivuillamme ilmoitetusta puhelinnumerosta yleisiä juhlapäiviä lukuun ottamatta maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 17.00.

3. Tilaussopimus

Palvelut tarjotaan “Software as a Service” (SaaS) -palveluna, jossa Asiakas tilaa pääsyn Palveluihin, jotka on saatettu tarjolle verkossa. Asiakkaan tehtyä tilauksen, myönnetään asiakkaalle oikeus käyttää Palveluja Yleisten ehtojen mukaisesti. Yleisiä ehtoja sovelletaan Palvelujen kaikkiin osiin, mukaan luettuna jälkikäteen lisättäviin, ostettaviin tai käyttöön otettaviin lisäosiin.

Kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaisten maksujen maksamista vastaan asiakas saa rajoitetun, irtisanottavissa olevan, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin käyttää Palveluja Yleisten ehtojen mukaan asiakkaan sisäisessä liiketoiminnassa. Sopimuksen mukaisten Maksujen maksaminen ja Yleisten ehtojen noudattaminen on Palvelujen käyttöoikeuden välttämätön edellytys.

Palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Oikeus Palvelujen käyttöön ei ole ehdollinen eikä sidottu tiettyyn Palvelujen versioon tai toiminnallisuuteen tietyllä hetkellä, vaan se mahdollistaa pääsyn Palveluihin ja oikeuden käyttää Palveluja, kuten ne kulloinkin tarjotaan. Palvelujen tarjoaminen ei riipu tulevien versioiden tai toimintojen toimittamisesta, eikä myöskään julkaisuista, materiaalista tai niitä koskevista kommenteista, jotka tehdään Limelle tai Limen toimesta.

Lime pidättää oikeuden tarjota Palvelut toisesta maasta.

Lime pidättää oikeuden tehdä parannuksia, lisäyksiä ja muutoksia tai poistaa toimintoja tai korjata virheitä ja puutteita Palveluissa oman harkintansa mukaan ilman velvollisuutta tai vastuuta näihin perustuen. Mikäli muutos odotusten vastaisesti estää toimintojen toiminnan tai poistaa sellaisen toiminnon, joka on pysyvästi olennainen osa Palveluja, on asiakkaalla oikeus keskeyttää tilaus välittömästi. Asiakkaalla on tällöin oikeus asianmukaiseen hyvitykseen etukäteen maksetuista maksuista niiden Palvelujen tai Palvelujen osien osalta, joihin muutos on vaikuttanut.

Lime pidättää 60 päivän varoitusajalla oikeuden muuttaa Yleisiä ehtoja sekä muita Palvelujen toimittamista koskevia ehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, voidaan Palvelujen tilaus sanoa irti näiden Yleisten ehtojen kohdan 9 mukaisesti. Tässä tapauksessa asiakkaalla on oikeus asianmukaiseen hyvitykseen ennalta maksetuista maksuista, joita asiakas ei näin ollen ole pystynyt hyödyntämään.

Limellä on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Lime vastaa alihankkijoidensa työstä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi kuin omastaan.

Jos tilaus peruutetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, Lime pidättää oikeuden veloittaa todelliset kustannukset sekä 25 % ensimmäisen 12 kuukauden aloitusmaksusta ja tilausmaksusta.

Asiakkaalla ei ole ilman Limen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta missään olosuhteissa oikeutta siirtää tai luovuttaa, kokonaan tai osittain, mitään Palvelujen lisenssiä kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien mutta ei rajoittuen luovutuksiin sulautumisten ja jakautumisten, konkurssien, omistus- tai määräysvallan vaihdosten yhteydessä tai etuyhteydessä oleville yrityksille).

4. Käyttöoikeus

Ostettuaan pääsyn Palveluihin ja hyväksyttyään Yleiset ehdot, asiakas saa tilauksen kestoaikana Palvelujen käyttöoikeuden niin monelle Käyttäjälle kuin asiakas on ostanut. Halutessaan asiakas voi ostaa Palvelun käyttöoikeuksia useammalle Käyttäjälle tai oikeuden käyttää kokonaan tai osittain integroituja Lisäpalveluja voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaan.

Ainoastaan Käyttäjät, joilla on maksettu ja voimassa oleva tilaus, saavat käyttää Palveluja. Käyttäjälisenssit myönnetään nimetyille yksittäisille Käyttäjille. Asiakas luo ja hallitsee Käyttäjätilejä. Käyttäjälisenssejä ei saa jakaa eikä niitä saa käyttää useampi kuin yksi Käyttäjä. Asiakas voi kuitenkin vapaasti siirtää Käyttäjälisenssin Käyttäjältä toiselle. Lime pidättää oikeuden tarkastaa käytössä olevien Käyttäjälisenssien lukumäärän.

Jokainen Käyttäjä vastaa kirjautumistietojen ja muiden tilitietojen salassapidosta ja paikkansapitävyydestä. Asiakkaan ja/tai Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Limelle käyttäjätietojen luvattomasta käytöstä.

Asiakas tiedostaa, että Palvelun käyttämiseksi tarvitaan tiettyjä ohjelmistoja, varusteita ja viestintäpalveluita. Nämä ilmenevät Limen verkkosivuilla tai Lime ilmoittaa ne kysyttäessä.

Käyttäjät eivät saa siirtää viruksia, matoja tai mitään haittaohjelmia Palveluihin tai käyttäessään Palveluja. Palveluja ei saa käyttää laittomiin tai oikeudettomiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa rikkoa mitään lainsäädäntöä kulloinkin soveltuvalla lainkäyttöalueella/merkityksellisillä lainkäyttöalueilla, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeuslainsäädäntöön. Käyttäjä ei saa myöskään siirtää Palveluihin mitään säädytöntä, uhkaavaa, loukkaavaa tai muuta herjaavaa tietoa.

5. Palvelujen käyttöönotto

Lime tarjoaa asiakkaalle palvelut Aloituspäivästä lähtien antamalla asiakkaalle kirjautumistiedot ja/tai mahdolliset muut tarpeelliset ohjeet. Aloituspäivä on se päivä, jona Lime antaa asiakkaalle tarvittavat kirjautumistiedot ja muut ohjeet Palvelujen käyttämiseksi. Se, että palvelu katsotaan otetuksi käyttöön, ei edellytä erillistä hyväksyntää asiakkaalta. Lisäpalvelut voidaan tarjota käyttöön myös muuna ajankohtana. Tällä ei ole vaikutusta Aloituspäivään.

6. Tietojenkäsittely ja yksityisyys

6.1 Henkilötietojen käsittely

Palvelujen käytön yhteydessä henkilötietoja voi siirtyä asiakkaalta Lime-järjestelmään. Asiakas on tällöin EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Rekisterinpitäjä ja Lime henkilötietojen Käsittelijä. GDPR:n mukaan Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen Käsittelijän välillä tehdään tietojen siirtämisestä ja käsittelystä tietojenkäsittelysopimus, joka sisältää mm. tietojenkäsittelyyn sovellettavat ohjeet. Asiakkaan Palvelujen käyttöön sovellettava Tietojenkäsittelysopimus on lisätty näihin ehtoihin liitteenä.

Henkilötietojen Käsittelijä ja jokainen henkilötietojen Käsittelijän alaisuudessa toimiva luonnollinen henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelee henkilötietoja ainoastaan sopimukseen kirjattujen ohjeiden mukaisesti tai sopimukseen kirjattujen palvelujen hoitamiseksi taikka muutoin Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen Käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain laitteilla, jotka sijaitsevat EU-/ETA-maissa tai maassa, joka EU:n komission päätöksen mukaisesti varmistaa riittävän tietosuojan tason.

Mikäli rekisteröity, tietosuojavaltuutettu tai muu kolmas osapuoli pyytää henkilötietojen Käsittelijältä henkilötietojen käsittelyä koskevia tietoja, tulee henkilötietojen Käsittelijän pyytää tätä tahoa ottamaan yhteyttä Rekisterinpitäjään.

Ellei laista tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu, henkilötietojen Käsittelijällä ei saa antaa henkilötietoja tai muuta tietoa henkilötietojen käsittelystä ilman Rekisterinpitäjän nimenomaista suostumusta. Henkilötietojen käsittelijä ei saa edustaa Rekisterinpitäjää tai toimia Rekisterinpitäjän puolesta suhteessa tietosuojavaltuutettuun, muuhun viranomaiseen tai kolmanteen osapuoleen.

Henkilötietojen Käsittelijän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Henkilötietojen Käsittelijän tulee erityisesti noudattaa tietosuojavaltuutetun antamia henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita.

Rekisterinpitäjällä on oikeus omalla kustannuksellaan itse tai kolmannen osapuolen välityksellä tarkastaa, että henkilötietojen Käsittelijä noudattaa tätä sopimusta. Henkilötietojen Käsittelijän tulee maksutta avustaa Rekisterinpitäjää tarkastuksessa. Mikäli Rekisterinpitäjä havaitsee puutteita, eikä korjaavia toimenpiteitä tehdä 30 päivän kuluessa sitä koskevasta kirjallisesta pyynnöstä, on Rekisterinpitäjällä oikeus irtisanoa kutakin palvelua koskeva sopimus ja tämä sopimus välittömästi.

Henkilötietojen Käsittelijä saa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn, missä tapauksessa henkilötietojen Käsittelijän tulee tehdä alihankkijoiden kanssa henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus, joka sisältää tietosuojan ja tietoturvan kannalta vähintään vastaavat sitoumukset ja velvollisuudet Rekisterinpitäjää kohtaan kuin tämä sopimus. Lisäksi sopimuksessa henkilötietojen Käsittelijän ja alihankkijan välillä on myös sovittava siitä, että alihankkija sallii Rekisterinpitäjän tekemät tarvittavat henkilötietojen käsittelyä koskevat tarkastukset. Mikäli alihankkijoita käytetään, henkilötietojen Käsittelijän tulee myös pitää saatavilla ajantasaista luetteloa alihankkijoistaan.

Mikäli Rekisterinpitäjän havaitsee puutteita alihankkijan henkilötietojen käsittelyssä tai alihankkija ei muulla tavoin noudata henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen ehtoja, Rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia kirjallisesti, että henkilötietojen Käsittelijä välittömästi ja omalla kustannuksellaan irtisanoo henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen alihankkijansa kanssa ja varmistaa, ettei alihankkijalla ole enää pääsyä henkilötietoihin. Mikäli henkilötietojen käsittely ei henkilötietojen Käsittelijän näkemyksen mukaan ole puutteellista, tulee osapuolten toimia yhdessä ristiriidan ratkaisemiseksi. Tarvittaessa neuvoa voidaan kysyä tietosuojavaltuutetulta. Mahdollinen Tietosuojavaltuutetun mielipide on neuvoa-antava osapuolten välisessä suhteessa.

Tämän sopimuksen päättyessä henkilötietojen Käsittelijän tulee kahdentoista (12) kuukauden sisällä sopimuksen päättymisestä tuhota tai anonymisoida kaikki henkilötietojen Käsittelijällä tai sen alihankkijalla olleet henkilötiedot.

Henkilötietojen Käsittelijän tulee avustaa Rekisterinpitäjää toimittamaan tiedot, joita tietosuojavaltuutettu, muu viranomainen tai rekisteröity pyytää. Rekisterinpitäjän tulee maksaa korvaus tällaisesta työstä henkilötietojen Käsittelijälle kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen Käsittelijän hinnaston mukaan.

Rekisterinpitäjän tulee varmistaa, että käsittely tapahtuu Henkilötietolain ja Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että rekisteröity on tietoinen häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn mahdollisen suostumuksen hankkimisesta sekä tarvittaessa henkilötietojen käsittelyä koskevan ilmoituksen tekemisestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisterinpitäjän on korvattava henkilötietojen Käsittelijälle kaikki sille aiheutuneet vahingot ja kustannukset, jotka johtuvat Rekisterinpitäjän toiminnasta henkilötietojen käsittelyssä.

6.2 Asiakkaan tiedot

Asiakas omistaa kaikki oikeudet asiakkaan tietoihin, eikä Lime saa Yleisissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta mitään oikeuksia asiakkaan tietoihin tai niiden osiin. Limellä on oikeus käyttää sopimuskauden aikana asiakkaan tietoja Palvelujen toimittamiseen asiakkaalle.

6.3 Tietojen kerääminen

Lime saattaa käyttää automaattisia välineitä kerätäkseen tietoja Palvelujen käytöstä. Lime kerää ja käyttää tietoa suojatakseen, ylläpitääkseen ja parantaakseen tuotteita ja palveluja sekä erilaisten tilastojen ja analyysien tekemiseen.

6.4 Tunnistamistietojen kerääminen ja esittäminen

Asiakas suostuu nimenomaisesti siihen, että Lime saa kerätä sekä käsitellä ja luovuttaa asiakkaan tunnistamistietoja ja profiilitietoja Limen tietokantaan ja välittää tietoja muille. Jos asiakas haluaa kieltää henkilötietojensa käsittelyn Limen tietokannassa, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Limeen.

6.5 Tietoturvallisuus

Mikäli Yleisissä ehdoissa ei toisin mainita, Lime ei myy, vuokraa tai muulla tavoin saata kerättyä tietoa kolmannen osapuolen saataville. Lime voi kuitenkin luovuttaa tietoja seuraavissa tapauksissa: (i) lain, asetusten tai viranomaisten määräysten noudattamiseksi tai lainvoimaiseen päätökseen perustuvaan pyyntöön vastaamiseksi (esim. viranomaisten tai poliisin tietopyyntö tai tuomioistuimen päätös, muu ratkaisu tai määräys); (ii) selvittääkseen tai reagoidakseen turvallisuusuhkiin tai petoksiin; (iii) uudelleenjärjestelyn, sulautumisen tai Limen tai sen osan myynnin tai oston yhteydessä, jossa tapauksessa henkilötiedot voidaan luovuttaa uudelleenjärjestelyn tai sulautumisen osapuolille tai (tuleville) ostajille. Tällaisissa tapauksissa Lime varmistaa osapuolten noudattavan tässä ilmoitettuja ohjeita sekä ilmoittaa, jos tietoja on luovutettu.

7. Hinnoittelu ja laskutus

Mikäli sopimuksessa ei toisin mainita, Palvelujen maksut ja laskutuskaudet noudattavat Limen kulloinkin ilmoittamaa olevaa hinnastoa.

veloitetaan kolmen (3) kuukauden välein, kolme (3) kuukautta etukäteen. Kuukausilaskutuksen ensimmäinen jakso laskutetaan palvelun asennuksen yhteydessä. Ne Palvelujen osat, joiden laskutus perustuu transaktiokohtaiseen maksuun, laskutetaan tavallisesti jälkikäteen. Lime pidättää oikeuden muuttaa Palvelujen hintoja tulevaisuudessa.

Maksuehto on 30 päivää netto. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Maksun viivästymisestä veloitetaan viivästyskorko kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti.

8. Sopimuskausi ja irtisanominen

Tilaus on voimassa Aloituspäivästä lukien. Jollei Sopimuksessa toisin mainita, sopimus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta, jonka jälkeen voimassaoloaika jatkuu automaattisesti kolme (3) kuukautta kerrallaan, ellei jompikumpi osapuolista irtisano sopimusta kirjallisesti viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen sen päättymistä.

Asiakas voi milloin tahansa lisätä Käyttäjien lukumäärää. Yllä mainittua sopimuskautta sovelletaan myös uusiin Käyttäjiin. Korvaus maksetaan Aloituspäivästä lähtien.

Tämän sopimuksen irtisanominen, joko kokonaisuudessaan tai osittain tai koskien tiettyjä Käyttäjiä, on tehtävä kirjallisesti ja lasketaan siitä päivästä lähtien, kun vastapuoli on saanut ilmoituksen irtisanomisesta. Mahdollisia etukäteen maksettuja maksuja ei makseta takaisin. Asiakkaana vastuullasi on säilyttää sähköinen irtisanomiskuittaus, joka lähetetään aina asiakkaalle sähköpostitse.

Asiakkaan irtisanottua tilauksen, pääsy Palveluihin estetään viimeisen tilauspäivän päätyttyä.

Asiakas voi vähentää Käyttäjien lukumäärää vasta, kun alkuperäinen sopimuskausi on päättynyt. Jos asiakas haluaa vähentää tilaukseen kuuluvien Käyttäjien lukumäärää, tulee vähennyksestä ilmoittaa kirjallisesti viimeistään 60 päivää ennen seuraavaa sopimusjaksoa. Tällä tavoin sisäänkirjautuneiden Käyttäjien enimmäismäärää voidaan korjata vastaamaan asiakkaan toiveita.

Mikäli asiakas haluaa siirtää Tietojaan järjestelmästä, tulee siirron tapahtua ennen viimeistä aktiivista tilauspäivää. Jos asiakas haluaa Tietojen siirtämiseen apua Limeltä, tämä tehdään voimassa olevan hinnaston mukaisen sovitun konsulttipalkkion mukaan. Viimeisen tilauspäivän jälkeen asiakkaan Tiedot poistetaan palvelusta ja asiakkaan tulee itse huolehtia Tietojen tallentamisesta muilla tavoin.

Irtisanottu tilaus voidaan avata uudelleen. Uudelleen avattu tilaus merkitsee automaattisesti uutta 12 kuukauden sopimuskautta.

9. Ennenaikainen päättäminen

Lime voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi, mikäli asiakkaan laskujen maksu on viivästynyt, asiakas on velkajärjestelyssä, asetettu konkurssiin tai ei muusta syystä voi täyttää maksuvelvollisuuttaan tai jos asiakas rikkoo tätä sopimusta. Tällaisessa tapauksessa Limellä on oikeus sulkea Palvelut kokonaisuudessaan välittömästi.

10. Saatavuus

Lime vastaa asiakkaalle Palvelujen toimitusvarmuudesta. Palvelut ovat pääsääntöisesti saatavilla Internetissä vuorokauden ympäri, seitsemän päivää viikossa. Limellä (ja sen osoittamilla toimittajilla) on oikeus ryhtyä Palvelun saatavuuteen vaikuttaviin toimenpiteisiin, jos toimenpiteet ovat Limen näkemyksen mukaan välttämättömiä teknisistä, huolto-, käyttö- tai turvallisuussyistä. Suunnitelluista, järjestelmähuollosta johtuvista käyttökatkoista ilmoitetaan asiakkaalle etukäteen. Lisätietoa suunnitelluista käyttö- ja huoltokatkoista löydät Limen verkkosivuilta.

Odottamattomia käyttökatkoja saattaa esiintyä. Jos Lime on vastuussa käyttökatkosta ja voi vaikuttaa siihen, tulee Limen korjata virhe viipymättä.

11. Turvallisuus

Lime pyrkii tarjoamaan turvallisia ja luotettavia palveluja sekä varmistamaan riittävät hallinnolliset, fyysiset ja tekniset turvatoimet. Lime suorittaa Tietojen säännöllisiä varmuuskopiointeja varmistuakseen asiakkaan Tietojen turvallisesta säilyttämisestä. Suurten käyttäjävirheiden yhteydessä on mahdollista lähettää pyyntö Limelle viimeksi tehdyn varmuuskopion uudelleen lukemiseksi. Uudelleen lukemisesta veloitetaan lisämaksu.

12. Tuki

Lime kehittää tuotteitaan jatkuvasti, jotta asiakkaalla olisi käytettävissään mahdollisimman hyvä ohjelmisto.

Tilauksen myötä asiakkaalla on pääsy ohjelmiston uusimpiin versioihin sekä lisäksi oikeus saada apua. Asiakaskohtaiset versiot päivitetään sopimuksen mukaisen sovitun tuntihinnan mukaisesti.

Sopimus oikeuttaa pääkäyttäjätukeen tuotteen käyttöä koskevissa ongelmissa.

Jollei toisin ole sovittu, tarjoaa Lime tuotetukea Internetin kautta, sähköpostitse ja puhelimitse yleisiä juhlapäiviä lukuun ottamatta maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 17.00. Sähköpostitse lähetettyihin tukikysymyksiin vastataan yleensä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Puhelimitse vastaan otetut tukiasiat priorisoidaan saapumisajan perusteella.

Limellä on oikeus pitää tuki suljettuna yleisiä juhlapäiviä edeltävinä päivinä. Tällaisessa tilanteessa asiasta ilmoitetaan Limen verkkosivuilla.

Tuella tarkoitetaan apua Limen tuotevalikoiman standardituotteita koskevissa ongelmissa.

Asiakaskohtaisia mukautuksia koskevaa tukea annetaan 3 kuukauden takuukauden ajan, jonka jälkeen asiakaskohtaisia mukautuksia koskevat tukipyynnöt käsitellään voimassa olevan konsultointipalkkion mukaan. Se, mitä asiakaskohtaisilla mukautuksilla tarkoitetaan, ilmenee sopimuksestasi.

Tuki annetaan asiakkaan LIME-pääkäyttäjiksi nimeämille henkilöille.

Limen velvollisuuksiin ei kuulu antaa ohjeita tai kouluttaa Käyttäjää, mikäli tarvittavat tiedot löytyvät Palvelujen ohjeteksteistä, työnkulusta Internetissä tai muualla, tehdä asiakaskohtaisia mukautuksia Palveluihin, korjata virheitä, jotka johtuvat muun kuin Limen henkilökunnan suorittamista toimista, huolimattomasta tai väärästä käsittelystä, korjata virheitä, jotka johtuvat Palveluihin liitetystä kolmannen osapuolen tuotteesta/palvelusta, tai korjata asiakkaan teknisessä laitteistosta olevasta viasta johtuvia virheitä tai virheitä, jotka johtuvat vahingollisesta koodista. Limellä ei ole myöskään velvollisuutta korjata verkkohäiriöitä, vikoja käyttöjärjestelmässä tai muussa kolmannen osapuolen toimittamassa ohjelmistossa. Toisin sanoen, tuki ei koske seuraavia: Windows, MS Office, tulostin, sähköpostiohjelmisto jne.

Kaikkien Limen toimenpiteet ovat kohtuullisessa suhteessa tilausmaksuun nähden.

13. Immateriaalioikeudet

Lime tai sen lisenssinantaja on Palveluihin liittyvien immateriaalioikeuksien (”IPR”) ainoa omistaja. IPR sisältää muun muassa tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, toiminimet, mallioikeudet ja tuotesuunnitelmat, lähdekoodit, tietokannat, liiketoimintasuunnitelmat ja know-hown, riippumatta siitä, onko tätä koskeva oikeus rekisteröity vai ei. Kaikkien asiakirjojen, mukaan luettuna oppaiden, käyttöohjeiden ja muiden kirjallisten, sähköisten tai ei-sähköisten Palvelujen laatimista ja käyttämistä koskevien kuvausten (”Dokumentaatio”) katsotaan olevan osa Palveluja ja niihin sovelletaan samoja rajoituksia. Kaikki tekijänoikeudet, tuotemerkit, rekisteröidyt tuotemerkit, tuotenimet, toiminimet tai logot, jotka mainitaan Palveluissa tai Palvelujen yhteydessä, ovat niiden omistajien omaisuutta.

Lime ei esitä immateriaalioikeuksiin tai omistusoikeuksiin liittyviä vaatimuksia, jotka koskevat asiakkaan omistamia ja Palveluihin siirrettäviä Tietoja.

Mikäli Lime tarjoaa lisenssillä muita kuin omia tuotteitaan, sovelletaan tuotteisiin niiden toimittajan lisenssiehtoja ensisijaisesti ennen näitä Yleisiä ehtoja.

Palveluun voidaan integroida kolmannen osapuolen sovelluksia, sivustoja ja palveluja (”Kolmannen osapuolen sovellukset”), joiden avulla jokin sisältö, tuote ja/tai palvelu voidaan saattaa Käyttäjän käytettäviin. Näillä Kolmannen osapuolen sovelluksilla saattaa olla niiden omat käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä ja niiden käyttöön saatetaan soveltaa tällaisia ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Lime ei vastaa eikä ole vastuussa minkään Kolmannen osapuolen sovelluksen käyttäytymisestä, toiminnoista tai sisällöstä eikä mistään sopimuksista, joita Käyttäjä mahdollisesti tekee Kolmannen osapuolen sovelluksen tarjoajan kanssa.

Mikäli asiakas loukkaa Limen tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai käyttää Palveluja Yleisten ehtojen vastaisesti, tulee asiakkaan maksaa joko tilattujen lisenssien viiden vuoden tilausmaksuja vastaava summa, tai aiheutunut vahinko, sen mukaan kumpi näistä määristä on suurempi. Asiakas ymmärtää, että Lime voi kärsiä korjaamatonta vahinkoa IPR:ien loukkauksen tai vahingoittamisen seurauksena, ja että Limellä tai sen lisenssinantajalla on oikeus ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin suojatakseen kaupallisia etujaan sekä omaisuuttaan, mukaan lukien kaikki toimenpiteet, jotka ovat lain mukaan mahdollisia. Yllä mainittu koskee myös tilanteita, joissa asiakas on saanut tai yrittänyt saada tietoja tai dataa, joihin asiakkaalla ei ole Yleisten ehtojen mukaan oikeuksia.

14. Vahingonkorvaus

Lime puolustaa asiakasta vaatimuksilta tai oikeudenkäynneiltä, joissa kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan Palvelujen Yleisten ehtojen mukainen käyttö rikkoo tai loukkaa kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Limelle tällaisesta vaatimuksesta. Lime korvaa asiakkaalle, siinä määrin kuin Lime on niistä vastuussa, kaikki maksut, vahingonkorvaukset, kulut tai vahingot, jotka on määrätty asiakkaalle oikeuden vahvistamassa sovinnossa tai oikeuden antamassa tuomiossa, sekä asianajokulut, edellyttäen, että asiakas toimii yhteistyössä Limen kanssa Limen kustannuksella, että Lime saa päättää prosessin kulusta ja sovinnon tekemisestä ja että sovinto vapauttaa asiakkaan kaikesta vastuusta. Lime voi oman harkintansa mukaan (i) muuttaa Palveluita, jotta ne eivät enää ole loukkaavia, (ii) korvata Palvelut toiminnallisesti vastaavilla Palveluilla, (iii) hankkia lisenssin asiakkaan Palvelujen käyttämisen jatkamiseksi tai (iv) lopettaa asiakkaan Palvelujen Tilit ja palauttaa kaikki irtisanomisen jälkeisiä lisenssikausia koskevat etukäteen maksetut tilausmaksut. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää muita vaatimuksia kolmannen osapuolen loukkauksen johdosta.

Edellä mainittua ei sovelleta, mikäli Palveluja on käytetty Yleisten ehtojen vastaisesti, tai jos vaatimus perustuu mihin tahansa Palvelujen muutokseen, integraatioon tai asiakaskohtaiseen mukautukseen, jota ei ole toteutettu Limen toimesta.

Asiakas puolustaa Limeä vaatimuksilta tai oikeudenkäynneiltä, joissa kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan Tiedot tai Palvelujen Yleisten ehtojen vastainen käyttö rikkoo tai loukkaa kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta tai rikkoo voimassa olevaa lakia. Limen tulee välittömästi ilmoittaa asiakkaalle tällaisista vaatimuksista. Asiakas korvaa Limelle kaikki kustannukset, maksut, vahingonkorvaukset, kulut tai vahingot, jotka on määrätty Limelle oikeuden vahvistamassa sovinnossa tai oikeuden antamassa tuomiossa, sekä asianajokulut, edellyttäen, että Lime toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakkaan kustannuksella, että asiakas saa päättää prosessin kulusta ja sovinnon tekemisestä ja että sovinto vapauttaa Limen kaikesta vastuusta.

15. Salassapito

Kumpikaan osapuoli ei ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa luovuta kolmansille osapuolille toisen osapuolen toimintaa koskevia tietoja, joita voidaan pitää liike- tai ammattisalaisuuksina, tai jotka lain mukaan kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin.

Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan siitä, että sen työntekijät ja konsultit noudattavat tässä mainittuja salassapitomääräyksiä. Kumpikin osapuoli osaltaan vastaa siitä, että sopimuksen luottamuksellisuus turvataan tässä salassapitositoumuksessa määriteltyjen tai muiden toimenpiteiden avulla.

Osapuolten sopimuksen mukainen salassapitovelvollisuus on voimassa sopimuskauden ajan sekä lisäksi viiden (5) vuoden ajan sopimuksen päättymisestä laskien.

16. Takuu ja takuun rajoitus

Lime takaa, että Palvelut toimivat oleellisesti kuvatulla tavalla. Asiakas ja Lime ovat yhtä mieltä siitä, että Palvelut ja sen toimitus eivät ole täysin virheettömiä, ja että Palvelujen parantaminen on jatkuva prosessi. Asiakas hyväksyy, että Palvelut toimitetaan sellaisenaan, ja että niitä käytetään asiakkaan omalla vastuulla.

Lime ei takaa, että Palvelut täyttävät asiakkaan vaatimukset, että ne toimivat oikein asiakkaan laitteiden, järjestelmän tai asetusten kanssa, eikä myöskään Palvelujen keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä. Asiakas vastaa siitä, että kolmannen osapuolen ohjelmat, kuten selaimet, pdf-lukijat, työkalurivit, viruksentorjuntaohjelmat ja palomuurit ovat oikein asennettuja ja sallivat liikenteen Limen osoittamilta verkkosivuilta. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että Lime ei vastaa Palvelujen käyttämiseksi tarvittavan Internetin asentamisesta, huoltamisesta tai perustamisesta, ja että Lime ei hallitse Internetiä. Lime ei ota mitään vastuuta keskeytyksistä tai häiriöistä Internetin missään osissa, eikä myöskään vastaa mahdollisesta Internetiä koskevasta sääntelystä. Lime ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin ja tarpeellisiin toimenpiteisiin korjatakseen ja välttääkseen tämän kaltaiset tapahtumat. Lime ei kuitenkaan voi taata, ettei häiriöitä tapahdu. Lime ei ole vastuussa Internet-palvelujen tai Internet-palveluntarjoajien toiminnasta.

Mikäli Palvelut eivät toimi edellä mainitun rajoitetun takuun mukaisesti, korjaa Lime kaikki Palveluissa havaitut virheet tai puutteet omalla kustannuksellaan. Lime korjaa Palvelujen ilmoitetut virheet, jotka olennaisesti vaikuttavat Palvelujen toimintaan niin pian kuin mahdollista. Lime pidättää kuitenkin oikeuden määrittää milloin ja kuinka korjaus suoritetaan. Lime korjaa virheet, jotka eivät vaikuta olennaisesti asiakkaan Palvelujen käyttämiseen ja/tai Palvelujen toimintaan aikaisintaan seuraavan virallisen Palvelujen päivityksen yhteydessä.

Palvelut tarjotaan sellaisenaan eikä Lime tai sen lisenssinantajat anna mitään nimenomaista tai hiljaista takuuta Palvelujen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai järjestelmien yhteensopivuudesta. Palveluita koskien ei ole tehty muita kuin Yleisistä ehdoista ilmeneviä väitteitä, eikä asiakkaan tule luottaa mihinkään väitteisiin, joita ei ole nimenomaisesti mainittu Yleisissä ehdoissa.

Linkit Palveluissa esiintyville verkkosivuille, joita Lime ei omista eikä hallitse tai liitännäiset verkkosivut tai Dokumentaatio tarjotaan ainoastaan mukavuussyistä. Lime ei ota mitään vastuuta tällaisista verkkosivuista.

Jos jokin Yleisten ehtojen osa todetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi, ei tällä ole vaikutusta muiden sopimuskohtien pätevyyteen. Kyseessä oleva määräys tulee tällaisessa tapauksessa korvata määräyksellä, joka vastaa tarkoitukseltaan alkuperäisen sopimuksen määräystä mahdollisimman suurilta osilta.

17. Vastuunrajoitus

Lime ei ole missään tapauksessa vastuussa Tietojen sisällöstä tai omistusoikeudesta.

Lime ei ole missään tapauksessa vastuussa Tietojenkäsittelyn ohjeista tai muista toimista, joita asiakkaan Käyttäjät suorittavat.

Jos Lime katsotaan velvolliseksi suorittamaan asiakkaalle korvausta Yleisten ehtojen mukaisen velvollisuuden rikkomisesta, ei korvausta missään tapauksessa makseta mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingosta eikä mitään vahingonkorvausta sellaisesta loukkauksesta joka on seurausta tai yhteydessä tällaiseen sopimusrikkomukseen, mukaan luettuna mutta ei yksinomaan Tietojen menetykseen, tuotannon menetykseen, liikevaihdon tai tuoton menetykseen tai kolmannen osapuolen vaatimuksiin tai viranomaisten päätöksiin, vaikka asiakas on saanut tiedon tällaisia vahinkoja koskevista riskeistä. Limen vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin niiltä osin, kun pakottavasta lainsäädännöstä ei seuraa muuta. Mainittu vastuunrajoitus ei myöskään koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Limen hyvitys- ja vahingonkorvausvastuu välittömistä vahingoista, tappioista ja maksuista ei voi minkään 12 kuukauden jakson osalta ylittää määrää, joka vastaa kyseisen ajanjakson 12 kuukauden Palvelujen tilausmaksujen määrää.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä tai toiminnan keskeytymisestä, joka aiheutuu tai on saanut alkunsa ylivoimaisesta esteestä (force majeure), kuten maanjäristyksestä, mellakasta, työtaistelusta tai muusta vastaavasta seikasta, joka on niin Limen kuin asiakkaankin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Force majeure -tapahtumana pidetään myös sitä, että Palveluita tai sen toimittamista koskevat lait, asetukset tai määräykset muuttuvat, tai uusi lainsäädäntö, asetukset tai määräykset tulevat voimaan sen jälkeen, kun Palvelu on saatettu markkinoille estäen Limeä täyttämästä asiakkaan ohjeita tai Limen Yleisten ehtojen mukaisia velvollisuuksia, ja/tai jotka edellyttävät, että Palvelu suljetaan kokonaan tai osittain, joko määritellyksi tai määräämättömäksi ajaksi. Lime ei ole missään tapauksessa vastuussa tällaisesta force majeure -tapahtumasta. Asiakkaalla on tällöin oikeus asianmukaiseen hyvitykseen etukäteen maksetuista tilausmaksuista, force majeure -tilanteesta johtuvaa keskeytystä seuraavasta kuukaudesta alkaen. Asiakkaalla ei ole tämän lisäksi oikeutta esittää lisäväitteitä Limeä kohtaan.

Vaikka Lime toimii huolellisesti asiakkaan ja Palvelujen välillä tapahtuvien tiedonsiirtojen suojaamiseksi, hyväksyy asiakas sen, että Internet on avoin järjestelmä, ja että Lime ei voi vakuuttaa eikä taata sitä, etteivät kolmannet osapuolet voi saada haltuunsa tai muuttaa Tietoja tai Siirtoa. Lime ei ole vastuussa tällaisesta tahattomasta väärinkäytöstä, Tietojen paljastumisesta tai menettämisestä.

18. Osapuolet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan näiden Yleisten ehtojen tulkintaa ja Palvelujen käyttöä koskevat erimielisyytensä sovinnollisesti. Jos osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan riita lopullisesti Suomen Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimassa välimiesmenettelyssä. Mikäli kaikkien esitettyjen vaatimusten yhteenlaskettu määrä ei ylitä 10.000 euroa, ratkaistaan sopimuksesta aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Mikäli kaikkien esitettyjen vaatimusten yhteenlaskettu määrä ylittää 10.000 euroa, ratkaistaan sopimuksesta aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Jos kaikkien esitettyjen vaatimusten yhteenlaskettu määrä on yli 10.000 euroa, mutta alle 100.000 euroa, välimiesoikeus on yksijäseninen. Jos taas kaikkien esitettyjen vaatimusten yhteenlaskettu määrä on yli 100.000 euroa, välimiesoikeus on kolmijäseninen.

19. Palvelun väärinkäyttö

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014, muutoksineen) 200 §:n mukaan sähköpostitse tai muiden sähköisten välineiden avulla toteutettua suoramarkkinointia saa kohdistaa vain sellaisiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa (opt-in-periaate).

Kyseistä lainkohtaa ei sovelleta yritysten tai organisaatioiden väliseen markkinointiin eli B2B-markkinointiin. Suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Vaikka sähköistä B2B-suoramarkkinointia ilman ennakkosuostumusta ei ole kielletty, on hyvän tavan mukaista soveltaa aina opt-in-periaatetta ennen mainosviestien lähettämistä sähköpostitse.

Lain mukaan kaikissa sekä luonnollisille henkilöille että yhteisöille lähetetyissä markkinointiviesteissä on lisäksi selkeästi tiedotettava sähköistä suoramarkkinointia koskevasta kieltomahdollisuudesta. Palvelu on työkalu, jolla voidaan muun muassa helpottaa Permission marketing (lupamarkkinointi) -työtä ja luoda hyviä asiakassuhteita.

Jos asiakas käyttää Palvelua väärin ROSKAPOSTIN (spam) lähettämiseen, ja jos esimerkiksi SpamCop lisää sen takia Lime Technologisin lähtevien viestien IP-osoitteen tilapäisesti estettyjen lähettäjien luetteloon, Lime Technologisilla on oikeus keskeyttää välittömästi kaikki lähetykset asiakkaalta, kunnes estettyjen lähettäjien listalle joutumisen syy on selvitetty.

Jos hosting-palveluntarjoajan lähtevien viestien IP-osoite joutuu estettyjen lähettäjien luetteloon asiakkaan väärinkäytöksen takia, asiakas on velvollinen korvaamaan Lime Technologisille kaikki IP-osoitteen vaihdosta aiheutuvat kustannukset.

Jos toimivaltainen tuomioistuin, Suomen kuluttaja-asiamies tai tietosuojavaltuutettu katsoo asiakkaan Palvelun avulla toteuttaman markkinoinnin olevan soveltuvan lainsäädännön vastaista, Lime Technologisilla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi maksamatta maksettuja kerta- ja vuokramaksuja takaisin.

Lime Technologies ei vastaa suoraan tai välillisesti Palvelun ja siihen sisältyvien moduulien väärinkäytöstä tämän kohdan 20 mukaisesti.

20. Määritelmät

Termi – Määritelmä
Käyttäjä – Luonnollinen henkilö, tyypillisesti asiakkaan työntekijä, joka saa asiakkaalta oikeuden käyttää Palvelua asiakkaan sisäisiä toimintatarkoituksia varten.
Käyttäjätili – Yhteiskäsite, joka kattaa asiakkaan Käyttäjät, Tiedot ja muut asiakkaan Palveluiden käyttöä ja pääsyä Palveluihin koskevat tiedot.
Tiedot – Kaikki asiakkaan Palveluun tai Palvelusta siirtämät tiedot, jotka on tarkoitettu Palvelussa käsiteltäviksi.
Tietojenkäsittely – Kaikki Limen asiakkaan ohjeisiin perustuvat toimenpiteet tai toimenpidekokonaisuudet tai muu Tietojen käyttö Limen toimesta asiakkaan ohjeiden mukaisesti tai muilla tavoin, joiden tarkoituksena on tarjota Palveluja asiakkaalle.
Asiakas – Limen laskussa ilmoitettu oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka solmii Yleisiin ehtoihin perustuvan sopimuksen Limen kanssa.
Aloituspäivä – Päivä, jona Palvelujen toimitus aloitetaan sopimuksen mukaan, siten että Lime luovuttaa kirjautumistiedot tai muut ohjeet asiakkaan Palvelujen käyttämiseksi.
Lisäpalvelu(t) – Erilliset, yksittäiset toiminnot tai toimintokokonaisuudet, joita asiakas voi käyttää tavallisesti transaktiokohtaista maksua vastaan.